دیدار مشاور آموزشگاه با اولیای دانش آموزان

روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1400 دیدار حضوری تعدادی از  دانش آموزان و اولیای آنها با مشاور محترم آموزشگاه جهت بررسی نمرات مستمر فروردین ماه و بررسی نتایج آزمونهای رغبت و توانایی انجام گردید و مشاور محترم نقاط قوت و ضعف دانش آموزان  را در دروس پایه جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان به والدین ایشان اطلاع رسانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20