معاینه چشم دانش آموزان توسط مربی محترم بهداشت

یکشنبه 9 بهمن ماه 1401 ، معاینه چشم دانش آموزان توسط مربی محترم بهداشت، سرکار خانم شریفی انجام شد و دانش آموزان با ضعف بینایی، به چشم پزشکی ارجاع داده شدند .

معاینه به این صورت انجام شد که برای سنجش بينايی تابلو ديد (E) در جای مناسب با توجه به قد دانش آموزان نصب شده به نحوی كه نور كافی بر آن بتابد و نور را منعكس ننمايد. دانش آموز در فاصله سه متری تابلو و روبروی آن قرار گرفته و با كف دست يكی از چشمايش را به طوريكه فشار برآن وارد نشود، می پوشاند. سپس جهت دندانه E در رديف های مختلف از وی سؤال می شود و به همین ترتيب چشم ديگر و بعد از آن هر دو چشم باهم معاينه می شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20