ایلامیان – اعظم فرقانی

ایلامیان

ایلامی ها اقوامی بودندکه از هزاره سوم پ.م تا هزاره اول پ.م بر بخش بزرگی از مناطق جنوب و غرب ایران فرمانروایی داشتند. برحسب تقسیمات جغرافیای سیاسی امروز، ایلام باستان از سرزمینهای خوزستان ،فارس ایلام وبخشهایی ازاستان بوشهر،کرمان ،لرستان وکردستان راشامل می شود. آثارکشف شدهتمدن ایلامیان،درشوش نمایانگرتمدن شهری قابل توجهی است.تمدن ایلامیان ازراه شهرسوخته در سیستان ؛با تمدن پیرامون رودسندهندوازراه شوش با تمدن سومر مربوط می شده است . ایلامیان نخستین مخترعان خط در ایران هستند. به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان وقدرت یافتن سلسله ایلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهمترین رویدادسیاسی ایران در هزاره سوم پ.م است. پادشاهی اوان یکی از دودمانهای ایلامی باستان درجنوب غربی ایران بود. پادشاهی اوان پس از شکوه و قدرت کوتیک-ایشوشینک همچون امپراتوری اکد،ناگهان فرو پاشید: این فروپاشی و هرج ومرج در منطقه در پی تاخت وتازگوتیان زاگرس نشین رخ داد. تاپیش از ورود مادها وپارسها حدود یکهزار سال تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ ایلام است. سرزمین اصلی ایلام درشمال دشت خوزستان بوده است . فرهنگ و تمدن ایلامی ازشرق دجله تا شهر سوخته زابل و از ارتفاعات زاگرس مرکزی تا بوشهر اثرگذار بوده است ایلامیان نه سامی نژادند،نه آریایی آنان ساکنان اولیه دشت خوزستان هستند.

نویسنده : دبیر محترم مطالعات ، خانم اعظم فرقانی

تایید کننده مطلب : مدیریت آموزشگاه ، خانم نجمه مدبری


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20