برگزاری جلسه ی اعضای هیئت اخلاص و اعضای شورای دانش آموزی

دوشنبه 3 بهمن ماه 1401، جلسه ی اعضای هیئت اخلاص و اعضای شورای دانش آموزی ، پیرامون برپایی نمایشگاه انقلاب و جمع آوری آثار دانش آموزان با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم مدبری و معاون محترم پرورشی سرکار خانم خویی و معاون محترم آموزشی سرکار خانم منصوری برگزار گردید .

در این جلسه پس از صحبت های مدیریت محترم ، تک تک دانش آموزان حاضر در جلسه اظهارنظر نمودند و دیدگاه خود را در مورد هرچه بهتر برپا شدن این نمایشگاه بیان نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20