معرفی پرسنل

 • راضیه سیفی

  راضیه سیفی

  فوق لیسانس فناوری اطلاعات معاون فناوری اطلاعات
 • الهام شریفی

  الهام شریفی

  فوق دیپلم بهداشت مراقب سلامت
 • سیده الهام قرشی

  سیده الهام قرشی

  لیسانس مشاور
 • مهناز منصوری

  مهناز منصوری

  فوق دیپلم معاون آموزشی
 • اعظم خوئی

  اعظم خوئی

  لیسانس معاون پرورشی
 • نجمه مدبری

  نجمه مدبری

  لیسانس مدیر
 • نصرت شبانی

  نصرت شبانی

  ابتدایی خدمات