شرکت دانش آموزان متقاضی در جشنواره نوجوان خوارزمی

یکشنبه 21 اسفند ماه ۱۴۰۱ ، برخی دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی محور سلامت و تربیت بدنی  شرکت نموده و فرمهای مربوطه با راهنمایی دبیر محترم تربیت بدنی سرکار خانم دوست پرست ، تکمیل گردید .

همه دانش آموزانی که متقاضی شرکت در جشنواره نوجوان خوارزمی هستند ، ابتدا اثر خود را برای دبیر مربوطه ارسال می کنند سپس از طریق بات شاد اقدام به ثبت نام و ارسال اثر خود می نمایند. مهلت ارسال آثار حداکثر تا پایان اسفندماه می باشد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20