نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

پرنیان حسینی *
پرنیان حسینی تفسیر پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
الناز نعمتی *
الناز نعمتی نهج البلاغه پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
زهرا ذوقی *
زهرا ذوقی انشای نماز پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : نوبت اول
فاطمه تولائی *
فاطمه تولائی احکام ، شهرستان پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
سحر زحمتکش ۱۹.۵۸
سحر زحمتکش آزمون مستمر پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم
سوگند پورسلطانی ۱۹.۶۱
سوگند پورسلطانی آزمون مستمر پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
الناز نعمتی ۱۹.۶۵
الناز نعمتی آزمون مستمر پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
ریحانه هاشم زاده ۱۹.۶۶
ریحانه هاشم زاده آزمون مستمر پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
مهدیه رمضان پور ۱۹.۶۸
مهدیه رمضان پور آزمون مستمر پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
ساجده دلاور ۲۰
ساجده دلاور آزمون مستمر پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول
مبینا غزنوی ۱۹.۷۹
مبینا غزنوی آزمون مستمر پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
ریحانه فرهمند ۱۹.۸۶
ریحانه فرهمند آزمون مستمر پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم