نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

ریحانه زراعت کار نهم *
ریحانه زراعت کار نهم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم
ساجده رجایی نهم *
ساجده رجایی نهم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
بهار زیوری نهم *
بهار زیوری نهم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
دینا سلیمانی نهم *
دینا سلیمانی نهم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
فاطمه باغستانی هشتم *
فاطمه باغستانی هشتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
زهرا نخعی هشتم *
زهرا نخعی هشتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
نازنین حمیدی هشتم *
نازنین حمیدی هشتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول
هستی سادات علوی هفتم *
هستی سادات علوی هفتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
زهرا غزنوی هفتم *
زهرا غزنوی هفتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
ریحانه فاطمی هفتم *
ریحانه فاطمی هفتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
زهرا زاهدی هفتم *
زهرا زاهدی هفتم آموزشی ، تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : اول
کوثر ترشیزی پایه نهم ۱۹.۸۸
کوثر ترشیزی پایه نهم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم