نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

دینا سلیمانی پایه نهم ۱۹.۹۰
دینا سلیمانی پایه نهم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
ریحانه زراعت کار پایه نهم ۲۰
ریحانه زراعت کار پایه نهم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
حدیثه فیض پایه هشتم ۱۹.۸۹
حدیثه فیض پایه هشتم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
زهرا نخعی پایه هشتم ۱۹.۹۵
زهرا نخعی پایه هشتم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
فاطمه شهابیان پایه هشتم ۲۰
فاطمه شهابیان پایه هشتم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول
رضوانه رستم نژاد پایه هفتم ۱۹.۸۸
رضوانه رستم نژاد پایه هفتم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
نگار مرادی پایه هفتم ۱۹.۹۳
نگار مرادی پایه هفتم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
زهرا دربان حسینی پایه هفتم ۱۹.۹۶
زهرا دربان حسینی پایه هفتم آموزشی ، نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : اول