نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

مهدیس رضایی ، علمی ریاضی *
مهدیس رضایی ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
رضوانه رستم نژاد ، علمی ریاضی *
رضوانه رستم نژاد ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
نازنین زهرا فرقه دانی ، علمی ریاضی *
نازنین زهرا فرقه دانی ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
ریحانه فاطمی ،علمی ریاضی *
ریحانه فاطمی ،علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
زهرا غزنوی ،علمی ریاضی *
زهرا غزنوی ،علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
هستی سادات علوی ، علمی ریاضی *
هستی سادات علوی ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
سحر عباسپور ، علمی ریاضی *
سحر عباسپور ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
حدیثه فیض ، علمی ریاضی *
حدیثه فیض ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
زهرا نخعی ، علمی ریاضی *
زهرا نخعی ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
سپیده یزدان پناه ، علمی ریاضی *
سپیده یزدان پناه ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : شهر : رتبه : راه یافته به مرحله دوم
ستایش رحمانی مقدم ، علمی ریاضی *
ستایش رحمانی مقدم ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم
نگین بندری ، علمی ریاضی *
نگین بندری ، علمی ریاضی آزمون علمی ریاضی پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دوم