نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

آیدا دباغیان ، پایه نهم *
آیدا دباغیان ، پایه نهم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
زهرا نخعی ، پایه نهم *
زهرا نخعی ، پایه نهم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
هستی سادات علوی ، پایه هشتم *
هستی سادات علوی ، پایه هشتم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
راحیل رحمانی ، پایه هشتم *
راحیل رحمانی ، پایه هشتم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
سامیه محمدیان ، پایه هشتم *
سامیه محمدیان ، پایه هشتم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول
ریحانه غزنوی ، پایه هفتم *
ریحانه غزنوی ، پایه هفتم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
سپیده یزدان پناه ، پایه هفتم *
سپیده یزدان پناه ، پایه هفتم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
نگین بندری ، پایه هفتم *
نگین بندری ، پایه هفتم آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : اول
سپیده یزدان پناه *
سپیده یزدان پناه مستمر مهر و آبان پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
مریم بادپروا *
مریم بادپروا مستمر مهر و آبان پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
ریحانه غزنوی *
ریحانه غزنوی مستمر مهر و آبان پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : اول
نازنین زهرا دربان حسینی *
نازنین زهرا دربان حسینی مستمر مهر و آبان پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم