نوآموزان برتر سال ۱۴۰۲

نظیفی ، تبار مرحله سوم *
نظیفی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : پنجم
مرادی ، تبار مرحله سوم *
مرادی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : چهارم
زاده قربان ، تبار مرحله سوم *
زاده قربان ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم
فیض ، تبار مرحله سوم *
فیض ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
نخعی ، تبار مرحله سوم *
نخعی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
محمودی ، تبار مرحله سوم *
محمودی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : پنجم
سعیدی ، تبار مرحله سوم *
سعیدی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : چهارم
دشتبان ، تبار مرحله سوم *
دشتبان ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
رحمانی ، تبار مرحله سوم *
رحمانی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
عماد عشقی ، تبار مرحله سوم *
عماد عشقی ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول
بادپرورا ، تبار مرحله سوم *
بادپرورا ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : پنجم
رحمانی مقدم ، تبار مرحله سوم *
رحمانی مقدم ، تبار مرحله سوم تبار مرحله سوم پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : چهارم