نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

مهسا حسین زاده ۱۹.۷۹
مهسا حسین زاده نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
طهورا آرامش ۱۹.۸۶
طهورا آرامش نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
سپیده یزدان پناه ۱۹.۹۳
سپیده یزدان پناه نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : اول
مریم بادپروا ۲۰
مریم بادپروا نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
نگین بندری ۲۰
نگین بندری نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
ریحانه غزنوی ۲۰
ریحانه غزنوی نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
هستی زارع ۱۹.۷۹
هستی زارع نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
عارفه دشتبان ۱۹.۷۹
عارفه دشتبان نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : سوم
هستی علوی ۱۹.۸۶
هستی علوی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
فاطمه سعیدی ۱۹.۸۶
فاطمه سعیدی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : دوم
فاطمه جنگجو ۱۹.۹۳
فاطمه جنگجو نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول
نازنین زهرا فرقه دانی ۱۹.۹۳
نازنین زهرا فرقه دانی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : اول